Privatumo politika

TAISYKLĖS

Prašome įdėmiai perskaityti šias Taisykles, nes jos aprašo Jūsų teises bei įsipareigojimus. Naudodamasis Svetaine Vartotojas besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu https://inspired.lt.

Taisyklės – Asmens duomenų tvarkymo Svetainėje taisyklės, kurios numato pagrindines asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis Svetaine ir kitomis Taisyklėse nurodytomis platformomis.

Inspired UM – UAB „Inspired communications“, juridinio asmens kodas 300642933, buveinės adresas: Algirdo g. 38, Vilnius, LT-03218 Vilnius, Lietuva, tel. nr. +370 5 2111590, el. pašto adresas: office@inspired.lt

Vartotojas – bet kuris Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip el. pašto adresas, telefono numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje Svetainėje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje parduodamas paslaugas. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktus, Inspired UM turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę dienos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Vartotojui rezervuojant teikiamos Inspired UM paslaugos laiką ar prenumeruojant naujienas Svetainėje, Inspired UM renka Vartotojo identifikavimui būtinus pagrindinius asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia pildydamas rezervacijos formą, t.y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Nepateikus šių duomenų paslaugos rezervacija Svetainėje negalima.

Rezervacija Svetainėje yra reikalinga Vartotojams, kurie nori rezervuoti Inspired UM teikiamą paslaugą internetu.

Užpildžius rezervaciją dėl paslaugų registracijos formoje, Inspired UM renka Registruoto vartotojo Asmens duomenis (t.y. el. pašto adresą, telefono numerį, vardą ir pavardę), reikalingą paslaugai įvykdyti.

Vartotojui kandidatuojant į darbo poziciją Inspired UM per Svetainę ar kitą platformą (pvz.: LinkedIn, Facebook, CVonline ar kt.), Inspired UM tvarko jo pateiktus asmens duomenis. Šie asmens duomenys gali būti tokie kaip vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, CV, motyvacinis laiškas, LinkedIn ar kitų socialinių tinklų profilio nuoroda, norimas darbo užmokestis, data nuo kurios kandidatas gali pradėti dirbti, interneto svetainės ar blogo adresas, darbų portfelio pavyzdžiai (angl. „portfolio“), išsilavinimo duomenys, rekomendacijos, komentarai ir komunikacija su kandidatu ir/ar kiti kandidato pateikti duomenys. Šie duomenys yra tvarkomi kandidato sutikimo pagrindu Taisyklėse nurodyta tvarka personalo atrankos vykdymo tikslais, t.y. siekiant atrinkti tinkamiausią kandidatą į tam tikrą darbo poziciją. Pildant kandidatavimo formą, žvaigždute pažymėtus duomenis (pvz.: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, CV ir kt.) pateikti privaloma. Be jų kandidatūra nėra priimama.

Gavus vartotojo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.), Inspired UM gali naudoti ir tvarkyti vartotojo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. specialių pasiūlymų, reklaminės ir kitos informacijos, susijusios su Inspired UM veikla, Svetainės naujienomis, joje teikiamoms paslaugoms ir pan. formavimui ir siuntimui. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Sutikimas tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bet kada gali būti atšauktas, susisiekiant su Inspired UM el. paštu office@inspired.lt.
Inspired UM taip pat gali naudoti vartotojo Asmens duomenis siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Inspired UM įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus: šiose Taisyklėse nurodytus atvejus; kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija; gavus vartotojo sutikimą; kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

Inspired UM gali perduoti Asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams: skolų išieškotojams, valstybinėms institucijoms, bankams.

Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, su kuriais Inspired UM yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų tvarkymo ir kurie įsipareigoja užtikrinti tinkamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

Asmens duomenys ir kita informacija, pateikta suformuojant užsakymus, pildant rezervacijos ar prenumeratos formas ir/arba reikalinga sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bus saugoma 2 (dvejus) metus nuo paslaugos užsakymo ir/arba rezervacijos ar prenumeratos formos užpildymo. Asmens duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Suėjus šiam terminui, Vartotojo Asmens duomenys yra naikinami apie tai vartotojo iš anksto neinformavus.

Personalo atrankos vykdymo tikslais asmens duomenys yra tvarkomi:
a) iki kandidatų atrankos proceso atrankos pabaigos; arba
b) 2 metus po duomenų gavimo, jeigu duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ir po kandidatų atrankos proceso pabaigos, kad būtų galima vėliau vertinti jo kandidatūrą dėl kitų įsidarbinimo galimybių Inspired UM, nebent kandidatas atšaukia sutikimą tvarkyti jo/jos asmens duomenis anksčiau (žr. skirsnį „VARTOTOJO TEISĖS“).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Norėdama Vartotojui pasiūlyti visavertes paslaugas, Inspired UM Svetainėje naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Svetainės lankytoją, nustatyti Svetainės kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankomumą ir analizuoti statistinius duomenis, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Svetainėje esančias klaidas.

Apsilankęs Svetainėje, Vartotojas gali pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Pažymime, kad slapukų blokavimas gali nutraukti prieigą prie tam tikrų Svetainės funkcijų ir jų veikimo, todėl naršymas Svetainėje gali tapti neefektyvus arba neįmanomas. Nepageidaujant, kad duomenys apie naršymą Svetainėje būtų renkami, Vartotojas gali nesutikti su tuo pakeisdamas savo naršyklės nustatymus. Priklausomai naudojamos naršyklės, nuorodose rasite instrukcijas, kaip nutraukti slapukų naudojimą.

Naršyklė Explorer
Naršyklė Chrome
Naršyklė Firefox
Naršyklė Safari


VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojas, kuris yra užpildęs registracijos ar prenumeratos formą, turi teisę bet kada, susisiekęs su Inspired UM el. pašto adresu office@inspired.lt, susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu Registruotas vartotojas mano, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tuo atveju, kai vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, jis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Vartotojas visada gali kreiptis į office@inspired.lt dėl saugojamų asmeninių duomenų ištrynimo. Duomenys būtų ištrinti ne ilgiau nei per 60 dienų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Dėl didesnio patogumo vartotojams, Svetainė gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius bei kitą medžiagą, kurios Inspired UM negali kontroliuoti. Inspired UM nėra atsakinga už trečiųjų šalių paviešintą informaciją, jos necenzūruoja ir nebūtinai jai pritaria. Inspired UM taip pat nėra atsakinga už trečiųjų šalių vykdomą privatumo politiką, turinį bei šių asmenų padarytą įskaitant bet neapsiribojant – žalą, nuostolius ar pažeidimus, esamus arba galimus, susijusius su trečiųjų šalių reklamos politika, turiniu, produktais, bei jų netinkamų vartojimu, paslaugomis bei kitais informaciniais resursais.

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Meniu